Belastingplan 2019

Wat ga jij als binnenvaartondernemer ervan merken?

Het Belastingplan 2019 bestaat uit 23 pagina’s met daarin alle fiscale maatregelen die het kabinet volgend jaar wil nemen. Je kunt het volledige plan hier downloaden. Maar je kunt ook de samenvatting van Ton van Gils lezen. Hij heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet die impact gaan hebben op ondernemers in de binnenvaart (en daarbuiten).

1. Invoeren tweeschijvenstelsel
De tarieven in de tweede en derde schijf van het huidige stelsel worden stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). In 2021 is het gezamenlijke basistarief 37,05% tot een inkomen tot € 68.507,-. Het nieuwe toptarief komt dan uit op 49,5% vanaf een inkomen van € 68.507,-. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%. Het tarief in de vierde schijf daalt naar 51,75%.

2. Tariefmaatregel grondslag verminderende posten
In het Belastingplan wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2020 het tarief voor aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning versneld af te bouwen. Voor de volgende grondslag verminderende posten gaat eenzelfde tariefmaatregel gelden:

  • de ondernemersaftrek, bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek;
  • de MKB-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingsvrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek, bijvoorbeeld uitgaven voor specifieke zorgkosten.

 

3. Verlaging percentage eigenwoningforfait
Door de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten de komende jaren voor de eigen woning, wordt het eigenwoningforfait ter compensatie ook verlaagd. De verlaging gaat in drie stappen van 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023 omlaag.

4. Verhoging maximum algemene heffingskorting
Het maximum van de algemene heffingskorting wordt in 2019, 2020 en 2021 geleidelijk verhoogd met in totaal € 358,-.

5. Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting
Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer opleveren voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000,- en € 60.000,- per jaar.

6. Correctie box 2 tarief
Vanwege de wijziging van de vennootschapsbelastingtarieven wordt het tarief in box 2 gecorrigeerd van 25% naar 26,9% per 2021. Dit gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt het tarief met 1,25% verhoogd naar 26,25% en met ingang van 2021 wordt het tarief met 0,65% verder verhoogd tot 26,9%.

7. Verhoging verlaagde btw-tarief
Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Daarbij wordt geen aanvullende wetgeving opgenomen voor de overgangssituaties rondom de tariefswijziging.

8. Afschaffing dividendbelasting per 1 januari 2020.
De Wet dividendbelasting wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

9. Tariefsverlaging vennootschapsbelasting naar uiteindelijk 22,25% en MKB-tarief van 16% in 2021.
Het vennootschapsbelastingtarief wordt stapsgewijs verlaagd naar 16% in de eerste schijf (voor winsten tot en met € 200.000,-) en 22,25% in de tweede schijf (voor winsten vanaf € 200.000,-) in 2021. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen: met ingang van 2019 worden de tarieven verlaagd naar 19% (eerste schijf) en 24,3% (tweede schijf). Per 2020 worden de tarieven verder verlaagd naar respectievelijk 17,5% en 23,9%. In 2021 worden de tarieven verlaagd naar respectievelijk 16% en 22,25%.

10. Voorwaartse verrekening van verliezen in vennootschapsbelasting beperkt van negen naar zes jaar (voor het eerst voor verliezen geleden in 2019).
Verliezen die zijn geleden in 2019 kunnen uiterlijk tot en met 2025 worden verrekend. Voor nog niet verrekende verliezen die voor 2019 zijn geleden, geldt volgens de huidige regels van voorwaartse verliesverrekening een termijn van maximaal negen jaar. Een verlies uit 2018 kan worden verrekend met winsten tot en met uiterlijk 2027.

11. Afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt.
Vanaf 2019 is het voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting alleen nog mogelijk om op een gebouw af te schrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de Woz waarde van dat gebouw.

12. EIA, MIA en Vamil
In het plan wordt voorgesteld om de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen te handhaven tot 1 januari 2024. Met betrekking tot de EIA wordt daarnaast voorgesteld om het aftrekpercentage te verlagen van 54,5% tot 45%.

13. Hoge rekening-courant schuld directeur-grootaandeelhouder
In de Miljoenennota 2019 staat dat het kabinet belastinguitstel gaat ontmoedigen door schuldverhoudingen van directeur-grootaandeelhouders met hun eigen B.V. boven de € 500.000,- te belasten in box 2. Dit voorstel is niet in het Belastingplan 2019 opgenomen. Dit gaat waarschijnlijk pas gelden vanaf 2020.

Vragen? Neem contact op met Ton van Gils: 0475 – 460060.