Dag van de Baas

Waar moet je als leidinggevende allemaal rekening mee houden?

Het is nog donker. De lantaarnpalen geven een flauw licht. Het is stil. Erg stil voor de tijd van het jaar. Geen ruisende bladeren, geen gierende wind door de takken van de bomen. Het is zelfs een beetje zwoel. Nazomer in Nederland. Over de dijk lopen twee donkere gedaantes. De eerste figuur maakt een gooiende beweging. De tweede schiet de dijk af. Een hond die achter de bal aangaat. Een hond met zijn baas. Wordt de baas vandaag in het zonnetje gezet? Het is de dag van de baas. De hond heeft hier geen weet van. Hij is elke dag blij met zijn baas.

De dag van de baas. De relatie tussen hond en baas is vaak niet zo moeilijk. Zorg dat de hond op tijd eten krijgt, voldoende beweging en genoeg aandacht. Dan zit het tussen hond en baas al vaak goed. Een leidinggevende in een bedrijf heeft echter heel wat meer regels waar hij rekening mee zal moeten houden om de relatie met zijn werknemers goed te laten verlopen. Elke keer komt er ook weer iets nieuws bij. Hadden we een paar jaar geleden de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is iedereen er redelijk aan gewend, komt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) om de hoek kijken. De baas met zijn hond lopen verder. Terwijl hij zijn hond een aai over de kop geeft peinst hij over de plannen die het kabinet naar buiten gebracht heeft.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
In april 2018 maakte het kabinet de plannen voor de WAB bekend. Met dit wetsvoorstel wil men de kloof tussen vaste en flexibele contracten verkleinen. Op deze manier zouden de werknemers meer zekerheid moeten krijgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • na 3 jaar pas recht op een vast contract in plaats van na 2 jaar;
  • werknemers hebben, bij einde dienstverband, meteen recht op een transitievergoeding en niet pas na een dienstverband van 2 jaar;
  • werkgevers krijgen een nieuwe ontslaggrond, de i-grond, om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van maximaal 5 maanden opgenomen worden;
  • werknemers met een 0-uren of min-max contract hoeven alleen gehoor te geven aan de oproep als ze tenminste 4 dagen van te voren opgeroepen zijn;
  • payroll-werknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de reguliere werknemers bij de inlener. Dit geldt niet voor het pensioen;
  • werkgevers moeten een hogere premie WW-betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contact.

Let wel op dat het hier nog gaat om een wetsvoorstel. De bedoeling is dat deze wijzigingen per 1 januari 2020 in werking treden. Enkele onderdelen van dit voorstel zal ik hieronder nader toelichten.

Transitievergoeding direct bij uit dienst gaan
Onder de huidige wetgeving is men pas transitievergoeding verschuldigd na een dienstverband van twee jaar. In de praktijk werden veel contracten beëindigd net voor dat de twee jaar om waren. Het kabinet vindt dit niet wenselijk en heeft daarom in het wetsvoorstel opgenomen dat de transitievergoeding al gelijk bij uit dienst gaan betaald moet worden. De eis dat men 2 jaar in dienst moet zijn geweest komt hierbij te vervallen. Zelfs bij een ontslag in proeftijd is men al transitievergoeding verschuldigd. Het is wel zo dat bij korte dienstverbanden de transitievergoeding uiteraard lager is.

Hoogte transitievergoeding verandert
De hoogte van de transitievergoeding zal volgens het wetsvoorstel ook iets veranderen. Nu is het zo dat werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar over de periode dat zij langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest recht hebben op een vergoeding van ¼ maandsalaris per half jaar. Dit wordt teruggebracht aar 1/6 maandsalaris per half jaar. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen een dienstverband langer dan 10 jaar en een dienstverband dat korter is.

Seizoensarbeiders
Heb je seizoenarbeiders in dienst dan hebben zij bij einde dienstverband in principe gelijk recht op een transitievergoeding. Biedt je de werknemers echter voor het einde van het dienstverband een nieuw contract aan dat ingaat binnen een half jaar na einde dienstverband, dan is er geen transitievergoeding verschuldigd. Mocht er na een periode van bijvoorbeeld 3 contracten geen nieuw contract worden aangegaan, dan ben je wel transitievergoeding verschuldigd over alle contracten waar geen tussenpozen van een half jaar of langer tussen heeft gezeten. Uiteindelijk dien je dan toch de transitievergoeding te betalen.

Vergoeding naar rato van duur dienstverband
Wordt nu de transitievergoeding nog berekend per volledig half jaar, dat wijzigt onder de WAB. Dan wordt de transitievergoeding naar rato van de duur van het dienstverband berekend. Ook als is dat geen volledig half jaar geweest.

Zoals al eerder gezegd, dit zijn nog maar plannen. In de loop van 2019 dient dit wetsvoorstel nog door de Tweede en vervolgens door de Eerste Kamer goedgekeurd te worden.

De hond gaat al harder lopen. Ze zijn weer bijna thuis. Het rondje zit er op. Als ze thuis zijn krijgt de hond nog een knuffel en kruipt in zijn mand. De baas mag nu eerst naar zijn werk gaan, maar als hij straks weer thuis komt, is hij weer even de baas van de dag.